Polityka prywatności

© Niniejsza polityka prywatności jest chroniona prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych w szczególności autor może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław e-mail: biuro@dig.wroc.pl

2. Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą. Administrator danych osobowych spełnia wymagania RODO i odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w sposób bezpieczny.

3. Cel przetwarzania danych przez Administratora, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

(a) Cel przetwarzania danych: , realizacja działań statutowych Izby m.in. w zakresie zasad „nabywania i utraty członkostwa izby” w tym rozpatrzenie deklaracji członkowskiej oraz prowadzenie rejestru Członków Izby w celu realizacji.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („zgoda osoby, której dane dotyczą” oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze”) w związku z wymaganiami Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.

Okres przechowywania: Dane osobowe zawarte w deklaracji będą przetwarzane przez okres członkostwa a potem przez okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia, czyli przez 7 lat od końca roku, w którym ustało członkostwo. W przypadku decyzji o braku akceptacji deklaracji członkowskiej dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Podanie danych jest wymogiem umownym. Brak ich podania uniemożliwia członkostwo w izbie.

(b) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie postępowań pojednawczych, koncyliacji, rozstrzyganie sporów i wydawanie ekspertyz w oparciu o procedury prawne.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze”).

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres 20 lat.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Podanie danych jest wymogiem umownym. Brak ich podania uniemożliwia prowadzenie postępowań pojednawczych, koncyliacji, rozstrzyganie sporów i wydawanie ekspertyz w oparciu o procedury prawne.

(c) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie listy arbitrów, koncyliatorów, ekspertów, tłumaczy przysięgłych.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze”).

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres 20 lat.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Podanie danych jest wymogiem umownym. Brak ich podania uniemożliwia prowadzenie postępowań pojednawczych, koncyliacji, rozstrzyganie sporów i wydawanie ekspertyz w oparciu o procedury prawne.

(d) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie komunikacji w tym z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak brak ich podania uniemożliwia nawiązanie komunikacji.

(e) Cel przetwarzania danych: Zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jakości usług).

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i rozliczeń oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie zawarcie i/lub wykonanie umowy.

(f) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie marketingu bezpośredniego (kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi)).

Podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia. W przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jej danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, Administrator nie będzie przetwarzać dłużej tych danych w celu marketingu bezpośredniego.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie komunikacji marketingowej.

(g) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie marketingu (w tym informowanie o organizowanych wydarzeniach / wysyłka newslettera).

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych lub wystąpienia z Izby.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie komunikacji marketingowej.

(h) Cel przetwarzania danych: Wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa.

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres w którym przepisy nakazują przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne zobowiązania podatkowe.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia realizację obowiązku prawnego.

(i) Cel przetwarzania danych: Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego”) oraz Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a później przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

Podanie danych jest wymogiem umownym i ustawowym. Brak ich podania uniemożliwia realizację reklamacji.

(j) Cel przetwarzania danych: Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego”)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres trwania umowy, a później przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań oraz „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia realizację obowiązku prawnego.

(k) Cel przetwarzania danych: Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora (w tym sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi).

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadniony interes administratora”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres:

  • po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym dowody księgowe (mogące zawierać dane osobowe) przechowywane muszą być „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”,
  • przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną.

Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym.

(l) Cel przetwarzania danych: przetwarzanie wizerunku w celu prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej Administratora, przedstawienia informacji o wydarzeniach oraz usługach Administratora, reklamy i promocji Administratora w sieci Internet, w mediach społecznościowych, prasie w tym publikowanie zdjęć z wydarzeń organizowanych przez Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania: Art 6 ust. 1 lit. a) RODO („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym.

(ł) Cel przetwarzania danych: przechowywanie plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze PC, laptopie, tablecie, smartfonie, Smart TV) oraz na przetwarzanie danych w celu personalizacji treści marketingowych, w tym na profilowanie. (Zobacz też punkt 8.3 i 8.4 oraz politykę cookies Administratora dostępną na stronie www Administratora).

Podstawa prawna przetwarzania: Art 6 ust. 1 lit. a) RODO („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym.

(m) Cel przetwarzania danych: Rekrutacja.

Podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („obowiązek prawny ciążący na administratorze”), Kodeks Pracy, Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia oraz Artykuł 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: do zakończenia procesu rekrutacji

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

(n) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem.

Podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („obowiązek prawny ciążący na administratorze”)

Okres przechowywania: zgodnie z aktualnymi przepisami tj. 10 lat lub 50 lat.

Podanie danych określonych w Kodeksie Pracy jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia zatrudnienie.

4. Odbiorcy danych

W celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych Administratora, korzysta on z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych (dla przykładu: poczta, kurierzy, podmioty obsługujące płatności). Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracującym z Administratorem odbiorcom:

  • podmiotom i osobom świadczącym pomoc Administratorowi w realizacji zadań statutowych Izby, w tym w zakresie prowadzenia postępowań pojednawczych, koncyliacji, rozstrzyganie sporów i wydawanie ekspertyz w oparciu o procedury prawne.
  • wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, tłumaczeniowych, prawnych i windykacyjnych (w tym podmiotom nabywającym wierzytelności)– w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,
  • podmiotom świadczącym usługi pomocy technicznej udzielanej Administratorowi i dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) – Administrator udostępnia dane osobowe działającemu na jego zlecenie zaufanemu dostawcy wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi „LEGALIZACJA DOKUMENTÓW” Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Krajowa Izba Gospodarcza w imieniu, której dokonywana jest działalność legalizacyjna. Odbiorcami danych mogą też być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny oraz pracownicy i współpracownicy Krajowej Izby Gospodarczej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. zobacz też punkt 9 Analiza internetowa.

6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, czy podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej. W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu, Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na zasadach określonych w RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora, Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie. Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.

Z przepisów RODO wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Z powyższych praw można skorzystać bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zgodnie z Artykułem 12 RODO jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać opłatę.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych

Korzystanie z usług Administratora i podanie mu danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, jest jednak zobowiązana do ich podania w związku z:

zawieraniem umowy z Administratorem – w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania wymaganych danych, jeżeli chce zawrzeć umowę z Administratorem. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy jest zakomunikowany, osobie której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

realizacją ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa– w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z przepisów nakładających na Administratora obowiązki przetwarzania danych osobowych (np. w związku z obowiązkiem wystawiania, gromadzenia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych). Niepodanie tych danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie wskazanych obowiązków czego konsekwencją będzie brak możliwości zawarcia umowy.

8. Wykorzystanie danych w celach reklamowych

8.1 Newsletter

Newsletter jest wysyłany tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail. W każdej chwili zgoda na otrzymywanie newslettera może być wycofana przez kontakt z Administratorem na adres podany powyżej.

 

8.2 Reklama banerowa

Reklama banerowa to reklama, która po kliknięciu w nią przenosi Użytkownika na inną stronę. W ramach reklamy banerowej przedstawiane są na przykład Użytkownikowi produkty, które oglądał lub produkty podobne. Możemy też przedstawiać reklamy naszych partnerów.
Reklama banerowa wykorzystuje pliki cookie lub piksele. Bezpośrednie Informacje o Użytkowniku nie są zapisywane. Wykorzystywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Dodatkowe informacje a temat plików cookie, pikseli i retargetingu/remarketingu podano poniżej.

8.3 Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Więcej informacji:

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy działań osób odwiedzających, badania ich zachowania (np. otwieranie określonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, również wtedy gdy odwiedzają oni inne strony www będące partnerami w sieci reklamowej Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.

8.4 Onsite Targeting

Administrator wykorzystuje technologię plików cookies do prowadzenia analizy działań osób odwiedzających (np. otwieranie określonych podstron) i może przedstawiać Użytkownikowi reklamy i/lub specjalne oferty. Celem tych działań jest przedstawienie Użytkownikowi treści jak najbardziej odpowiadających obszarowi jego poszukiwań.

8.5 Retargeting, ciasteczka podmiotów trzecich i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

Strony internetowe Administratora wykorzystują technologię retargetingu (remarketinngu).

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie Administratora pliki cookie, są to:

Google Analytics, Universal Analytics oraz Google Remarketing dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne pod adresem

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl zobacz też https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl

oraz z usługi

Facebook Piksel dostarczanej przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

8.6 Jak można zablokować zapisywanie plików cookies?

Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę. (zobacz 8.3)
Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednoczenie użycie plików cookies firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

8.7 Konkursy, badania rynku i badania opinii

Każdy konkurs i akcja promocyjna posiada odrębny Regulamin. W celu wzięcia w nich udziału Użytkownik jest proszony o podanie wymienionych w danym Regulaminie danych osobowych oraz poprzez wyrażenie zgody w tym na użycie przez organizatora konkursu, badania rynku czy badania opinii urządzeń telekomunikacyjnych (numer telefonu, adres e-mail) w celu przeprowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, powiadomienia o wygranej oraz na potrzeby badania rynku lub badania opinii Użytkownika.

Odpowiedzi udzielone w ramach badania rynku czy badania opinii nie są udostępniane osobom trzecim ani publikowane.

 

9. Analiza internetowa

Administrator korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics udostępnianej przez Google. Google Analytics analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej dzięki użyciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym Użytkownikiem.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji może okazać się niemożliwe.

Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

10. Pliki logu serwera

Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany).

Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania oferty.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.

12. Postanowienia końcowe

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

 

13.

© Niniejsza polityka prywatności jest chroniona prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych w szczególności autor może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów