Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu

Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu jest wyodrębnioną, samodzielną i niezależną jednostką organizacyjną w zakresie orzecznictwa, koncyliacji i ekspertyz – powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a także do prowadzenia postępowań pojednawczych i wydawania ekspertyz.

Sąd Arbitrażowy
 • a) Czym jest arbitraż

  Sądownictwo arbitrażowe jest uznanym i cenionym trybem rozstrzygania sporów. Szybkość postępowania, poufność, fachowe przygotowanie arbitrów, oszczędność czasu i pieniędzy – to argumenty najsilniej przemawiające za arbitrażem gospodarczym.

  Sądy arbitrażowe są niezależne od sądów powszechnych, a ich wyroki mają przy tym równą moc prawną. Arbitraż odznacza się większą prostotą postępowania, jest mniej sformalizowany. Działa jednoinstancyjnie, w oparciu o jasne zasady. Strony sporu wspólnie wyznaczają arbitrów i godzą się na ich wyrok. Od wyroku zapadłego w postępowaniu przed sądem polubownym nie przysługuje odwołanie.

  Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy zwanej zapisem na sąd polubowny.

 • c) Zapis na sąd polubowny

  Zapis na sąd polubowny – klauzula arbitrażowa

  ( postanowienie ) w umowie głównej:

   

  “Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu”

 • e) Procedura krok po kroku
  1. I Właściwość sądu

   Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu jest właściwy do rozstrzygania sporów jeżeli strony:

   • poddały pod jego rozstrzygnięcie spory gospodarcze, które powstały lub mogą powstać w przyszłości,
   • poddały pod rozstrzygnięcie jedynie określony przedmiot sporu gospodarczego.

   Warunkiem rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Arbitrażowy jest istnienie umowy o arbitraż (zapis na sąd polubowny) która może mieć postać:

   • klauzuli arbitrażowej (zapis na sąd polubowny),

   odrębnego porozumienia (zawartego, także w wyniku niezaprzeczenia w złożonej odpowiedzi na pozew, oświadczenia powoda o istnieniu właściwości Sądu Arbitrażowego).

  2. II Wszczęcie postępowania

   Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje przez wniesienie pozwu i opłacenie opłaty rejestracyjnej.

   Jak przyspieszyć postępowanie przed Sądem? 

   – Wniesienie pozwu, spełniającego warunki z “Kroku III i IV” oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej i pełnej opłaty za postępowanie (zgodnie z Taryfą opłat) – skutkuję pominięciem procedury z “Kroku V i VI”, a zatem szybszym rozpoznaniem sprawy.

   – Na każdym etapie postępowania strony mogą zawrzeć ugodę.

  3. III Pozew

   Pozew, jak również wszelkie jego załączniki wnosi się do Sądu Arbitrażowego w języku postępowania. Jeśli językiem postępowania nie jest język polski pozew oraz załączniki wnosi się z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W każdym przypadku pozew i załączniki wnosi się wraz z niezbędną liczbą kopii przeznaczonych dla:

   1. pozwanych
   2. współpowodów
   3. egzemplarz do akt głównych
   4. po jednej kopii dla każdego arbitra.

    

   Pozew powinien zawierać co najmniej:

   1. oznaczenie Sądu Arbitrażowego oraz umowy arbitrażowej,
   2. oznaczenie wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych,
   3. oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, w przypadku przedsiębiorców wskazanie nr NIP, REGON i KRS powoda,
   4. oznaczenie żądania wraz z jego uzasadnieniem oraz z wyczerpującym powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
   5. pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnictwa
   6. uzasadnienie właściwości Sądu Arbitrażowego,
   7. podpis strony lub jej umocowanego pełnomocnika.

    

   W pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od dnia ustania przyczyny niemożliwości lub zaistnienia potrzeby powołania.

  4. IV Załączniki do pozwu

   1. Oryginał bądź poświadczony przez pełnomocnika zawodowego lub przez stronę tekst porozumienia zawierającego umowę o arbitraż (zapis na sąd polubowny).
   2. Poświadczony przez stronę lub pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej w Taryfie opłat.
   3. Odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru lub ewidencji stron postępowania (dla przedsiębiorców).
   4. Pełnomocnictwo – potwierdzające umocowanie pełnomocnika.
   5. Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.
   6. W przypadku gdy wyrok Sądu Arbitrażowego może mieć rozszerzoną prawomocność powód powinien do pozwu załączyć dowody zawiadomienia osób trzecich, których wyrok może dotyczyć. Kiedy przy zachowaniu należytej staranności nie można ustalić ich miejsca zamieszkania lub siedziby, należy załączyć dowód publicznego ogłoszenia o wniesieniu pozwu. Ogłoszenie takie może również zarządzić Skład Orzekający w trakcie postępowania.
   7. Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania i oświadczenia co do stanowiska pozwanego w tym przedmiocie oraz informację lub odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań lub mediacji. Niezależnie od wyniku sprawy Skład Orzekający może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie wymienionych czynności przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu.
   8. W razie gdy przed wszczęciem postępowania arbitrażowego strony mają wspólnie wyznaczyć arbitra (arbitrów), powód powinien do pozwu dołączyć dowody na okoliczność podjęcia z pozwanym próby wskazania arbitra (arbitrów) oraz oświadczenie co do wyników tej próby.
   9. Pozew może również zawierać:
    • wskazanie arbitra wyznaczonego przez stronę,
    • wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego,
    • wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu Arbitrażowego,
    • wniosek o zabezpieczenie powództwa,
    • wniosek o wyznaczenie rozprawy,
    • wnioski mające na celu przygotowanie rozprawy.
  5. V Uzupełnienie braków

   Po wniesieniu pozwu do Sądu Sekretarz lub upoważniona przez niego osoba nadaje sprawie sygnaturę i wzywa stronę powodową, aby w ciągu zakreślonego przezeń terminu, nie krótszego niż tydzień uzupełniła pozew, jeśli ten nie odpowiada postanowieniom zawartym w “Kroku III i IV”.

   W razie nieuzupełnienia w terminie braków pozwu sprawa samoczynnie ulega zawieszeniu, a następnie umorzeniu, jeżeli postępowanie nie zostanie podjęte w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia.

  6. VI Opłata

   1. Po wniesieniu pozwu do Sądu Sekretarz lub upoważniona przez niego osoba wzywa stronę powodową, aby w ciągu zakreślonego przezeń terminu, nie krótszego niż tydzień, uiściła wszystkie należne opłaty (i – w razie potrzeby – wniosła zaliczkę na ewentualne wydatki) – przy czym Sekretarz podaje wysokość żądanych kwot.
   2. W razie niewpłacenia w zakreślonym terminie pełnej opłaty sprawa samoczynnie ulega zawieszeniu, a następnie umorzeniu, jeżeli postępowanie nie zostanie podjęte w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia. Wpłacenie pełnych należnych kwot lub ich reszty w okresie zawieszenia uważa się za wszczęcie sprawy w dacie dokonania pierwszej wpłaty, natomiast wpłacenie ich po umorzeniu uważa się za wszczęcie nowej sprawy, podlegającej opłatom na zasadach ogólnych, bez możliwości zaliczenia wcześniejszych wpłat.
   3. Wysokość opłaty oraz kosztów określa Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego obowiązująca w dacie wszczęcia postępowania arbitrażowego. Dzielenie roszczeń dochodzonych przed Sądem Arbitrażowym jest niedopuszczalne. Skład Orzekający – w razie uzasadnionych wątpliwości – może określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu.
  7. VII Odpowiedź na pozew

   1. Po nadaniu sprawie sygnatury strony i inni uczestniczy postępowania mają obowiązek powoływać ją w nagłówku każdego pisma kierowanego do Sądu Arbitrażowego oraz w pismach pomiędzy sobą.
    (Pamiętaj o sygnaturze sprawy!!!)
   2. Po wniesieniu pozwu Sekretarz lub osoba przez niego upoważniona wzywa pozwanego aby w ciągu zakreślonego przezeń terminu, nie krótszego niż tydzień, wyznaczył arbitra (arbitrów) jeśli sprawa nie podlega rozpoznaniu przez arbitra jedynego. Do wezwania Sekretarz załącza Regulamin Sądu Arbitrażowego oraz niewiążącą stronę Listę Arbitrów bądź informuje, że są one dostępne w siedzibie Sądu Arbitrażowego lub na stronach WWW.
   3. Pozwany może wnieść odpowiedź na pozew w terminie trzech tygodni od otrzymania wezwania Sekretarza Sądu Arbitrażowego. Do wezwania Sekretarz załącza pozew wraz z załącznikami. W wezwaniu Sekretarz informuje pozwanego o składzie orzekającym. Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje dalszego postępowania.
   4. W odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia i zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, iż ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od dnia ustania przyczyny niemożliwości lub zaistnienia potrzeby powołania. Do odpowiedzi na pozew mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące pozwu.
   5. Najpóźniej w odpowiedzi na pozew pozwany może wytoczyć powództwo wzajemne lub podnieść zarzut potrącenia jeśli ich rozpoznanie należy do właściwości Sądu Arbitrażowego oraz pod warunkiem uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Opłatę stosunkową lub stałą pozwany uiszcza na wezwanie Sekretarza do uzupełnienia braków formalnych na zasadach przewidzianych dla pozwu.
   6. Najpóźniej w odpowiedzi na pozew pozwany może również wystąpić z wnioskiem o wezwanie do udziału w sprawie osoby trzeciej jeżeli wynik sprawy może mieć wpływ na jej roszczenia regresowe lub odszkodowawcze do tej osoby. Wniosek powinien odpowiadać warunkom pozwu i być opłacony zgodnie z Taryfą opłat za czynności Sądu Arbitrażowego. Po opłaceniu wniosku Sekretarz przekazuje go osobie trzeciej z wezwaniem aby w zakreślonym terminie, nie krótszym niż tydzień, oświadczyła czy do sporu przystępuje w charakterze interwenienta ubocznego. Interwenient uboczny otrzymuje odpisy wszelkich pism, może w sprawie składać oświadczenia i wyjaśnienia, nie staje się jednak stroną i orzeczenie nie może dotyczyć bezpośrednio jego praw i obowiązków.
   7. Cofnięcie powództwa bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne jedynie po wyrażeniu zgody przez drugą stronę albo gdy nastąpiło przed wysłaniem tej stronie pozwu.
  8. VIII Wyznaczenie arbitra - skład orzekający Sądu Arbitrażowego

   1. W razie niewyznaczenia arbitra (arbitrów):
    • przez stronę powodową (w pozwie),
    • przez stronę pozwaną w terminie tygodnia od wezwania przez Sekretarza
    • albo niewyznaczenia przez strony arbitra jedynego przed skierowaniem sprawy do Sądu Arbitrażowego,

   za stronę (strony) arbitra (arbitrów) wyznacza z listy arbitrów Prezes Sądu Arbitrażowego. W przypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub pozwanej, osoby te wyznaczają zgodnie (wspólnie) arbitra (arbitrów) w wyżej wymienionym terminie.

   Arbiter spoza listy
   Strona może wskazać arbitra spoza listy arbitrów – zobowiązana jest wówczas pod rygorem bezskuteczności dokonanego wyboru podać poza jego imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania także zawód, specjalność zawodową, telefon, fax i e-mail.

   1. Do Składu Orzekającego wyznaczanych jest trzech arbitrów, a w sprawach o wartości sporu do 100.000,00 zł. wyznaczany jest arbiter jedyny z listy arbitrów. Arbitrem nie może być koncyliator ani ekspert, który uprzednio brał udział w postępowaniu pojednawczym lub w postępowaniu o wydanie ekspertyzy.
   2. Superarbitra (przewodniczącego Składu Orzekającego) arbitrzy wybierają z listy arbitrów. W razie niezawiadomienia Sekretarza o dokonaniu powyższego wyboru w terminie tygodnia od dnia wezwania, superarbitra wyznacza z listy arbitrów Prezes Sądu Arbitrażowego.
   3. Jeśli strona przy pierwszym powołaniu arbitra nie wskazała arbitra zastępczego na wypadek rezygnacji arbitra z funkcji, jego śmierci, nieskuteczności powołania, wyłączenia lub odwołania albo wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, arbitra zastępczego za stronę powołuje z listy arbitrów Prezes Sądu Arbitrażowego.
   4. W razie istnienia uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności lub niezależności arbitra albo gdy okaże się, że arbiter nie ma kwalifikacji wymaganych w umowie o arbitraż strona może żądać jego wyłączenia w terminie tygodnia od dnia, w którym dowiedziała się o powołaniu arbitra lub zaistnienia przyczyny wyłączenia. Żądanie wyłączenia arbitra powinno wskazywać przyczyny wyłączenia, dowody potwierdzające istnienie takiej przyczyny i uprawdopodabniające termin powzięcia informacji o niej, uzasadnienie wniosku oraz powinno być jednocześnie wysłane pozostałym arbitrom, stronie przeciwnej oraz Prezydium Sądu Arbitrażowego. Jeżeli arbiter nie ustąpi z funkcji w terminie tygodnia od otrzymania żądania powinien przekazać swoje stanowisko w sprawie Prezydium Sądu Arbitrażowego, które może wydać postanowienie uwzględniające lub oddalające żądanie wyłączenia arbitra.
   5. Arbiter może zostać odwołany w każdym czasie przez zgodne oświadczenie obu stron złożone na piśmie. Arbiter może zostać również odwołany przez Prezydium Sądu Arbitrażowego na wniosek strony lub innego arbitra w razie stwierdzenia w formie postanowienia, że arbiter ten nie wykonuje należycie swoich obowiązków, przy czym Prezydium Sądu Arbitrażowego w przypadkach nadzwyczajnych może również wydać takie postanowienie z urzędu.
  9. IX Miejsce i język postępowania przed Sądem Arbitrażowym

   1. Jeżeli strony nie wskazały w umowie arbitrażowej konkretnego miejsca oznaczonego adresem w stolicy województwa Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli strona powodowa nie uiści w terminie tygodnia zaliczki na poczet wydatków arbitra (arbitrów) związanych z koniecznością odbycia podróży lub/i noclegu, miejscem postępowania jest siedziba Sądu Arbitrażowego, chyba że Skład Orzekający oznaczy inne miejsce, biorąc pod uwagę przedmiot postępowania, okoliczności sprawy i dogodność dla stron.
   2. Strony mogą w umowie arbitrażowej, lecz nie później niż przed ukonstytuowaniem się Składu Orzekającego oznaczyć, że językiem lub językami postępowania będą język polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski. W razie braku takiego uzgodnienia lub nieuiszczenia przez stronę inicjującą postępowanie w terminie tygodnia zaliczki na poczet kosztów tłumaczy, postępowanie prowadzone jest w języku polskim, chyba że Skład Orzekający dopuści również posługiwanie się innym językiem.
   3. Pisma procesowe stron lub innych uczestników postępowania sformułowane w języku obcym wymagają przetłumaczenia na język postępowania oraz na język polski, jeżeli językiem postępowania nie jest język polski. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie do pism arbitrażowych organów Sądu Arbitrażowego oraz Składu Orzekającego, protokołów z posiedzeń oraz orzeczeń organów Sądu Arbitrażowego i Składu Orzekającego. Zaliczki na wydatki związane z tłumaczeniem pobiera się od strony powodowej. W razie nieuiszczenia dalszej zaliczki w terminie tygodnia na kolejne wydatki związane z tłumaczeniem sprawa ulega zawieszeniu, a następnie umorzeniu jeżeli postępowanie nie zostanie podjęte poprzez uiszczenie zaliczki w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania.
   4. Tłumaczy wyznacza Prezes Sądu Arbitrażowego, a na wniosek strony również Skład Orzekający, który może zmienić lub dopuścić do udziału w postępowaniu także innego tłumacza. Koszty uczestnictwa tłumaczy w czynnościach arbitrażowych oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych na podstawie Regulaminu przez Skład Orzekający, a jeżeli nie dojdzie do ukonstytuowania się Składu Orzekającego – przez Prezesa Sądu Arbitrażowego.
  10. X Doręczenia

   1. W toku postępowania przed Sądem Arbitrażowym strony mają obowiązek doręczać sobie wzajemnie oraz innym uczestnikom postępowania wszelkie kierowane do Sądu Arbitrażowego pisma procesowe dotyczące sporu wraz z załącznikami oraz załączać do swoich pism procesowych dowody potwierdzające wykonanie tego obowiązku pod rygorem możliwości uznania przez Skład Orzekający nieskuteczności wniesienia pisma do Sądu Arbitrażowego. Jeżeli Skład Orzekający uzna powyższy brak za usprawiedliwiony może niezależnie od wyniku postępowania obciążyć kosztami postępowania stronę, która zaniechała wykonania swojego obowiązku.
   2. Pisma procesowe, pisma arbitrażowe, orzeczenia oraz wszelkie zawiadomienia pisemne uważane są za doręczone, gdy zostaną wręczone osobiście adresatowi albo dostarczono je do jego siedziby albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
   3. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego, innego publicznego rejestru lub ewidencji, pismo uważa się za doręczone, gdy doszło na adres wskazany w rejestrze lub ewidencji, chyba że strona podała inny adres do doręczeń. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w ust. 2 i 3 nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, doręczenie będzie uważane za skutecznie dokonane w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata w ostatnim znanym miejscu siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata.
   4. Na wniosek strony lub z inicjatywy Składu Orzekającego za zgodą strony doręczenie pisma może być dokonane w każdy sposób uprawdopodabniający dotarcie do adresata. Nie dotyczy to doręczenia wyroku ani innych orzeczeń Sądu Arbitrażowego.
  11. XI Postępowanie przed sądem

   1. Sąd decyduje czy przeprowadzić rozprawę w celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie, czy też postępowanie będzie prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism, bez wyznaczania rozprawy (charakter pisemny).
   2. Strony mają sposobność zarówno w sferze faktycznej, jak i prawnej przedstawienia przed Sądem Arbitrażowym wszystkiego tego co uważają za właściwe dla obrony swoich praw na zasadzie pełnego równouprawnienia. Skład Orzekający Sądu Arbitrażowego rozstrzyga o wnioskach dowodowych według swego uznania. Może on z własnej inicjatywy przesłuchiwać świadków i biegłych, żądać od stron dodatkowych wyjaśnień, materiałów i dowodów. Ma także prawo podejmować wszelkie inne czynności, które uzna za istotne i celowe dla rozstrzygnięcia sporu.
   3. W razie rozpoznanie sprawy na rozprawie Sąd Arbitrażowy powinien przygotować ją w taki sposób aby mogła zostać przeprowadzona możliwie na jednym posiedzeniu. Termin i miejsce rozprawy wyznacza Sąd Arbitrażowy w sposób umożliwiający stronom wzięcie udziału w rozprawie i przeprowadzenie na niej postępowania dowodowego. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia Sekretarz lub osoba przez niego upoważniona. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje postępowania. Sąd Arbitrażowy jest jednak zobowiązany do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli Skład Orzekający uzna sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia przewodniczący składu, którym jest superarbiter lub arbiter jedyny orzekający jednoosobowo zamyka rozprawę. Zamknięta rozprawa może być otwarta na uzasadniony wniosek strony lub z urzędu.
   4. Posiedzenia Sądu Arbitrażowego nie są publiczne. Posiedzeniom mogą jednak przysłuchiwać się Prezes, Wiceprezesi, Protokolant oraz Sekretarz Sądu Arbitrażowego. Z przebiegu posiedzeń Sądu Arbitrażowego sporządza się protokół. Protokół podpisuje superarbiter lub arbiter jedyny orzekający jednoosobowo oraz protokolant. Posiedzeniem kieruje przewodniczący Składu Orzekającego. Przewodniczący w wieloosobowym Składzie Orzekającym może samodzielnie wydawać orzeczenia w kwestiach proceduralnych, natomiast w kwestiach merytorycznych może wyznaczyć referenta sprawy, który oprócz sprawozdawczości zobowiązany jest przygotować dla Składu Orzekającego projekt uzasadnienia orzeczenia.
   5. Wszelkie zarzuty co do postępowania przed Sądem Arbitrażowym strony powinny zgłaszać na piśmie pod rygorem ich utraty najpóźniej w terminie tygodnia od dnia powzięcia o nich wiadomości lub od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności powinna była zauważyć podstawę zarzutu.
  12. XII Ugoda

   W każdym stadium postępowania przed Sądem Arbitrażowym strony mogą zawrzeć ugodę. Przewodniczący Składu Orzekającego może nakłaniać strony do zawarcia ugody, może również za zgodą obu stron skierować sprawę na drogę postępowania pojednawczego. W przypadku zawarcia ugody Sąd Arbitrażowy może uczynić ją treścią swego orzeczenia w formie wyroku.

  13. XIII Orzeczenie sądu

   1. W zakresie orzekania arbiter jest niezawisły. Nadaną mu funkcję sprawuje w sposób bezstronny, według najlepszej wiedzy i sumienia. Arbiter nie jest reprezentantem interesów żadnej ze stron, nie jest związany przepisami procedury cywilnej, może orzekać na podstawie ogólnych zasad prawa oraz zasad słuszności (ex boni et aequi). Rozstrzygnięcia Sądu Arbitrażowego nie mogą naruszać zasad praworządności obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. We wszystkich sporach arbitrzy biorą pod uwagę treść wiążących strony umów i zwyczaje obrotu gospodarczego. W przypadku istnienia istotnych wątpliwości w kwestiach materialnoprawnych i proceduralnych Skład Orzekający może w każdym stadium postępowania zwrócić się na piśmie o opinię do Prezydium Sądu Arbitrażowego.
   2. Orzeczenia Sądu Arbitrażowego wydaje się na piśmie. Skład Orzekający wydaje wyrok po niejawnej naradzie, w której może jednak uczestniczyć protokolant. W uzasadnionych przypadkach Sąd Arbitrażowy może wydać wyrok wstępny.
   3. Treść wyroku Sądu Arbitrażowego spełnia wymagania formalne określone przepisami kodeksu postępowania cywilnego, które należy stosować odpowiednio także do innych orzeczeń Sądu Arbitrażowego. Ponadto wyrok powinien zawierać orzeczenie o kosztach postępowania, przy czym w zakresie rozstrzygania o kosztach arbitrzy mogą pomocniczo stosować reguły przewidziane w procedurze obowiązującej polskie sądy państwowe.
   4. Sąd Arbitrażowy może zasądzić także zwrot kosztów stawiennictwa drugiej strony, koszty i wydatki biegłego, tłumacza, jednego pełnomocnika, koszty ich noclegów, przejazdów, a także inne niezbędne koszty. Mając na względzie rodzaj i charakter sprawy, nakład pracy pełnomocnika oraz jego przyczynienie się do wyjaśnienia sprawy Sąd Arbitrażowy może zasądzić odpowiednią kwotę tytułem zwrotu kosztów zastępstwa arbitrażowego, także jeśli pełnomocnik nie złoży w tym zakresie żądania zasądzenia kosztów według norm przepisanych lub nie złoży spisu kosztów.
   5. Orzeczenia opatruje się pieczęcią Sądu Arbitrażowego. Wyrok Sądu Arbitrażowego wraz z motywami rozstrzygnięcia doręcza się stronom z urzędu. Wyrok jest wiążący dla stron i ostateczny, nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy. O związaniu wyrokiem osób trzecich nie będących stroną w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym rozstrzygają przepisy prawa powszechnego.
   6. Jeśli strona nie wykonała dobrowolnie orzeczenia Sądu Arbitrażowego, Prezes Sądu może na wniosek strony przeciwnej zarządzić podanie tego faktu do wiadomości publicznej, w tym poprzez umieszczenie informacji na stronach WWW z podaniem pełnej nazwy (imienia i nazwiska) strony, jej siedziby (miejsca zamieszkania), oraz imienia i nazwiska członków zarządu lub dyrektora zarządzającego, a w szczególności przesłać informację innym określonym przez siebie sądom polubownym, izbom gospodarczym i podobnym instytucjom. Wniosek o zastosowanie tego środka podlega opłacie i może być wniesiony do Sądu Arbitrażowego dopiero po upływie dwóch miesięcy od otrzymania orzeczenia. O wniesieniu wniosku stronę przeciwną zawiadamia Sekretarz lub upoważniona przez niego osoba, wzywając ją jednocześnie do dobrowolnego wykonania orzeczenia Sądu Arbitrażowego oraz do przedstawienia na tę okoliczność stosownych dowodów. Decyzję o zastosowaniu sankcji Prezes podejmuje po upływie miesiąca od wezwania strony przez Sekretarza.
   7. W stosunku do podmiotów związanych z Sądem Arbitrażowym stałą umową o współpracy Prezes może wypowiedzieć preferencje przewidziane dla tego podmiotu lub nawet wypowiedzieć umowę. W stosunku do podmiotów będących członkami Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu Prezes może oprócz cofnięcia preferencji wystąpić do władz Izby o zastosowanie sankcji organizacyjnych przewidzianych w Statucie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Wyżej wymienione sankcje mogą być stosowane łącznie.
  14. XIV Skarga o uchylenie wyroku

   Od wyroku zapadłego w postępowaniu przed sądem polubownym nie przysługuje odwołanie, jednak strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może skorzystać z innego środka, w postaci skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. Zgodnie zatem z treścią art. 712 k.p.c., strona może żądać uchylenia wyroku, jeśli:

   1. nie było zapisu na sad polubowny albo też zapis ten był nieważny względnie utracił moc,
    Zarzut niewłaściwości Sądu Arbitrażowego może być podniesiony najpóźniej w odpowiedzi na pozew lub w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania w toku postępowania przed Składem Orzekającym pod rygorem utraty zarzutu. W razie istnienia ważnych powodów Skład Orzekający może rozpoznać zarzut niewłaściwości Sądu Arbitrażowego zgłoszony również później, jeżeli uzna za usprawiedliwione opóźnienie w jego zgłoszeniu.
    Jeżeli do Sądu Arbitrażowego zostanie skierowany pozew dotyczący roszczeń zdatnych do rozpoznania w postępowaniu arbitrażowym przed tym sądem na podstawie umowy stron oraz obowiązujących przepisów, lecz które według Regulaminu nie podlegają właściwości Sądu Arbitrażowego, albo jeżeli umowa o arbitraż przewiduje istotne odrębności od postanowień Regulaminu, Prezes Sądu Arbitrażowego może przed ukonstytuowaniem się Składu Orzekającego wydać postanowienie o nie przyjęciu sprawy do rozpoznania. Jednakże nawet w razie nie wydania takiego rozstrzygnięcia oraz niezależnie od niego Skład Orzekający może orzekać o właściwości Sądu Arbitrażowego na zarzut strony lub z urzędu w formie wyroku. W razie stwierdzenia braku właściwości Sądu Arbitrażowego w wyroku Skład Orzekający odrzuca pozew.
   2. stronę pozbawiono możności obrony jej praw przed sadem polubownym, nie zachowano trybu postępowania przed sądem polubownym ustalonego przez strony lub przepisów ustawy, w szczególności zaś przepisów o składzie sądu, głosowaniu, wyłączeniu sędziego i o wyroku,
   3. rozstrzygnięcie o żądaniach stron jest niezrozumiałe, zawiera sprzeczności albo uchybia praworządności lub zasadom współżycia społecznego,
   4. zachodzą przyczyny, które stanowią podstawę skargi o wznowienie postępowania w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

    

   Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się do sądu, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby nie było zapisu na sąd polubowny, w ciągu miesiąca od doręczenia wyroku. Postępowanie zapoczątkowane taką skargą odbywa się według przepisów o postępowaniu w I instancji.

  15. XV Wyznaczenie arbitra - skład orzekający Sądu Arbitrażowego

   1. W razie niewyznaczenia arbitra (arbitrów):
    • przez stronę powodową (w pozwie),
    • przez stronę pozwaną w terminie tygodnia od wezwania przez Sekretarza,
    • albo niewyznaczenia przez strony arbitra jedynego przed skierowaniem sprawy do Sądu Arbitrażowego,

   za stronę (strony) arbitra (arbitrów) wyznacza z listy arbitrów Prezes Sądu Arbitrażowego. W przypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub pozwanej, osoby te wyznaczają zgodnie (wspólnie) arbitra (arbitrów) w wyżej wymienionym terminie.

   Arbiter spoza listy
   Strona może wskazać arbitra spoza listy arbitrów – zobowiązana jest wówczas pod rygorem bezskuteczności dokonanego wyboru podać poza jego imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania także zawód, specjalność zawodową, telefon, fax i e-mail.

   1. Do Składu Orzekającego wyznaczanych jest trzech arbitrów, a w sprawach o wartości sporu do 100.000,00 zł. wyznaczany jest arbiter jedyny z listy arbitrów. Arbitrem nie może być koncyliator ani ekspert, który uprzednio brał udział w postępowaniu pojednawczym lub w postępowaniu o wydanie ekspertyzy.
   2. Superarbitra (przewodniczącego Składu Orzekającego) arbitrzy wybierają z listy arbitrów. W razie niezawiadomienia Sekretarza o dokonaniu powyższego wyboru w terminie tygodnia od dnia wezwania, superarbitra wyznacza z listy arbitrów Prezes Sądu Arbitrażowego.
   3. Jeśli strona przy pierwszym powołaniu arbitra nie wskazała arbitra zastępczego na wypadek rezygnacji arbitra z funkcji, jego śmierci, nieskuteczności powołania, wyłączenia lub odwołania albo wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, arbitra zastępczego za stronę powołuje z listy arbitrów Prezes Sądu Arbitrażowego.
   4. W razie istnienia uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności lub niezależności arbitra albo gdy okaże się, że arbiter nie ma kwalifikacji wymaganych w umowie o arbitraż strona może żądać jego wyłączenia w terminie tygodnia od dnia, w którym dowiedziała się o powołaniu arbitra lub zaistnienia przyczyny wyłączenia. Żądanie wyłączenia arbitra powinno wskazywać przyczyny wyłączenia, dowody potwierdzające istnienie takiej przyczyny i uprawdopodabniające termin powzięcia informacji o niej, uzasadnienie wniosku oraz powinno być jednocześnie wysłane pozostałym arbitrom, stronie przeciwnej oraz Prezydium Sądu Arbitrażowego. Jeżeli arbiter nie ustąpi z funkcji w terminie tygodnia od otrzymania żądania powinien przekazać swoje stanowisko w sprawie Prezydium Sądu Arbitrażowego, które może wydać postanowienie uwzględniające lub oddalające żądanie wyłączenia arbitra.
   5. Arbiter może zostać odwołany w każdym czasie przez zgodne oświadczenie obu stron złożone na piśmie. Arbiter może zostać również odwołany przez Prezydium Sądu Arbitrażowego na wniosek strony lub innego arbitra w razie stwierdzenia w formie postanowienia, że arbiter ten nie wykonuje należycie swoich obowiązków, przy czym Prezydium Sądu Arbitrażowego w przypadkach nadzwyczajnych może również wydać takie postanowienie z urzędu.
 • f) Taryfa opłat
Historia
 • Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu powstał na początku lat 90-tych, kiedy to możliwe stało się utworzenie takiej jednostki przy izbie gospodarczej. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35, poz. 195) powołano Stały Sąd Polubowny przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. Twórcą Sądu i autorem jego pierwszego Regulaminu był dr Roman Chalimoniuk, który przez wiele lat pełnił funkcje Prezesa Sądu. Stały Sąd Polubowny w dotychczasowej swej działalności rozpoznał około stu różnorodnych spraw. Wśród nich były spory o zróżnicowanych wartościach przedmiotu sporu (od kilku tysięcy do kilkunastu milionów złotych) dotyczące spraw budowlanych (np. o ostateczne rozliczenie inwestycji), spraw z zakresu obrotu nieruchomościami, dotyczących branży bankowej i wydawniczej, a także rozmaite sprawy w obrocie krajowym i zagranicznym związane najczęściej z umowami sprzedaży, dostawy, najmu, zlecenia oraz agencji.

  W 2005 r. dokonała się zmiana władz Sądu. Prezesem został dr Bogusław Sołtys, Wiceprezesami – prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ oraz dr Maciej Skory, funkcję Sekretarza objęła Magdalena Sierny. W 2007 r. Stały Sąd Polubowny przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu zmienił nazwę na Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu i przyjął nowy Regulamin opracowany przez dr Bogusława Sołtysa. Regulamin ten obowiązuje począwszy od dnia 26 marca 2007 r. Podstawowym założeniem nowej regulacji jest przyśpieszenie i usprawnienie działania Sądu oraz uatrakcyjnienie świadczonych przez niego usług. W tym celu wprowadzono do Regulaminu między innymi szereg rozwiązań umożliwiających skrócenie okresu rozpoznawania spraw. Wprowadzono też szereg rozwiązań precyzujących rozpoznawanie spraw z udziałem podmiotów zagranicznych. Poszerzono również ofertę Sądu Arbitrażowego o prowadzenie koncyliacji oraz wykonywanie ekspertyz z różnych dziedzin wymagających wiedzy specjalnej w oparciu o biegłych wpisanych na listę. Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej stał się więc instytucją jeszcze bardziej pomocną przedsiębiorcom w praktyce obrotu gospodarczego. Aktualnie funkcję sekretarza pełni Barbara Roślicka-Bajsarowicz.

Władze sądu
 • Organy Sądu Arbitrażowego

  Prezes:

  dr hab. Bogusław Sołtys

  Wiceprezesi:

  prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

  oraz

  dr Maciej Skory

  Sekretarz:

  Stanisław Lach

Mediacja – Konsyliacja
 • Czym jest konsyliacja

  Koncyliacja należy do tzw. alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolutions). Koncyliacja to proces, który polega na tym, że spór istniejący pomiędzy stronami zostaje rozstrzygnięty przez koncyliatora. Co ważne wyniki jego prac nie są obowiązujące, stanowią jedynie propozycję dla stron, która może zostać odrzucona lub być przedmiotem dalszych negocjacji.
  W literaturze na oznaczenie instytucji prawnej “koncyliacji” używa się również określenia “mediacja”.

Ekspertyza
 • a) Czym jest ekspertyza?

  Ekspertyza jest dokumentem sporządzanym przez neutralnego eksperta. Polega na przygotowaniu profesjonalnej opinii do przedstawionego przez stronę stanu faktycznego, cechującego się zazwyczaj szczególnie wysokim stopniem skomplikowania i zawiłości.

  Ekspertyza może zostać wykorzystana w dowolnym celu, jak np. stanowić dowód potrzebny do rozstrzygnięcia sporu toczącego się przed sądem powszechnym czy sądem arbitrażowym, może również stanowić argument w mediacji czy koncyliacji.

 • b) Procedura krok po kroku
  1. I Sporządzenie ekspertyzy

   W sprawach gospodarczych, w szczególności w przypadku umów gospodarczych, w których strony przewidują możliwość określenia przedmiotu, sposobu i jakości wykonania, miejsca świadczenia lub wysokości należnych kwot przez niezależną od kontrahentów umowy osobę trzecią lub instytucję (eksperta), może być wykorzystana ekspertyza Sądu Arbitrażowego. Z ekspertyzy mogą również korzystać strony oraz Składy Orzekające w ramach postępowania arbitrażowego.

  2. II Wszczęcie postępowania

   Wszczęcie postępowania w celu wydania ekspertyzy następuje na wniosek jednej lub obu stron poprzez wniesienie opłaconego zgodnie z Taryfą wniosku o wydanie ekspertyzy.

  3. III Wniosek

   Wniosek o wydanie ekspertyzy wraz załącznikami powinien co najmniej zawierać:

   1. oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, a w przypadku przedsiębiorców – odpisy rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru lub ewidencji; także w miarę możliwości wskazanie nr NIP, REGON i KRS wnioskodawcy,
   2. zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i wyłuszczenie w punktach istoty zagadnienia skierowanego do ekspertyzy,
   3. sformułowanie pytania lub pytań na, które ekspertyza ma odpowiedzieć,
   4. określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych, a w przypadku braku sporu – określenie wartości, gdyby spór wynikł w związku z zagadnieniem skierowanym do ekspertyzy;
   5. wskazanie z listy eksperta (ekspertów) lub wniosek o ich wyznaczenie przez Prezesa Sądu Arbitrażowego,
   6. pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi jego umocowanie,
   7. podpis strony lub jej umocowanego pełnomocnika,
   8. poświadczony przez stronę lub pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej w Taryfie opłat,
   9. załączenie wszelkich niezbędnych do wydania ekspertyzy dokumentów, danych, i materiałów;
   10. wymienienie załączników.
  4. IV Postępowanie

   1. Jeśli wnioskodawca nie wskaże eksperta (ekspertów) z Listy we wniosku o wszczęcie postępowania o wydanie ekspertyzy oraz nie określi liczby ekspertów wówczas eksperta jedynego wyznacza z Listy Prezes Sądu Arbitrażowego. Ekspertem nie może być osoba, która uprzednio występowała w sprawie jako koncyliator lub arbiter.
   2. Pisma w postępowaniu o wydanie ekspertyzy wnoszone są do Sądu Arbitrażowego – jeśli ekspertyzę ma wydać ekspert jedyny – co najmniej w trzech egzemplarzach. Strona nie ma obowiązku doręczać tych pism stronie przeciwnej, chyba że obie strony wniosły o wydanie ekspertyzy.
   3. Ekspert może zwracać się do wnioskodawcy i strony przeciwnej jeśli ta nie jest jednocześnie wnioskodawcą bezpośrednio lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Arbitrażowego. Ekspert może na każdym etapie postępowania żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji oraz stosowanych dokumentów. Ekspert wydaje ekspertyzę niezwłocznie po uzupełnieniu wszystkich braków formalnych wniosku. Termin wydania ekspertyzy ulega odpowiedniemu przedłużeniu jeżeli wniosek o wydanie ekspertyzy nie był kompletny oraz w przypadku gdy w późniejszym czasie zaszła konieczność uzupełnienia danych, informacji, dokumentów lub materiałów stanowiących podstawę wydania ekspertyzy.
   4. Ekspertyza arbitrażowa sporządzona jest na piśmie w trzech egzemplarzach i doręczona jest wnioskodawcy po uiszczeniu wszelkich należnych opłat i kosztów zgodnie z Taryfą.
  5. V Rozstrzygnięcie sporów

   W przypadku niemożności wydania ekspertyzy lub powstania związanego z nią sporu między kontrahentami mogą oni uruchomić tryb postępowania koncyliacyjnego lub postępowania arbitrażowego na zasadach określonych Regulaminie Sądu. Akta postępowania w sprawie wydania ekspertyzy przechowywane są przez Sąd Arbitrażowy na zasadach właściwych dla postępowania arbitrażowego.

 • c) Taryfa opłat
LISTA ARBITRÓW
 • Lista arbitrów

  Błaszczak Łukasz, dr

  Radca Prawny;
  Specjalność: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe, inwestycje zagraniczne, negocjacje;
  Doświadczenie:

  • Radca Prawny;
  • Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Cichocki Kacper

  Radca prawny;
  Języki: polski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo wekslowe;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny.

  Jezioro Julian, dr

  Radca prawny;
  Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Języki: polski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Wykładowca Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Kacprzak Barbara

  Radca prawny, Adwokat;
  Języki: polski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo finansowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo medyczne, działalność wydawnicza, znajomość branży górniczej i problematyki związkowej, obsługa związku pracodawców branży medycznej;
  Doświadczenie:

  • 1973-1984 praca w sądzie powszechnym w charakterze sędziego;
  • 1984-1990 praca w charakterze radcy prawnego w branży węgla brunatnego i branży budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego;
  • 1991-1992 doradca prawny w centrum wspierania biznesu we Wrocławiu;
  • 1991-1996 członek – sekretarz Rady Nadzorczej Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu;
  • Radca prawny.

  Kowalczyk Rafał, dr

  Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  Radca prawny;
  Jezyki: rosyjski, francuski;
  Specjalność: prawo finansowe;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Członek Samorzadowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

  Latos Bartłomiej, dr

  Radca prawny;
  Języki: angielski, francuski, niemiecki;
  Specjalność: prawo międzynarodowe i europejskie, prawa człowieka, prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo administracyjne;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny.

  Machnikowski Piotr, dr hab.

  Radca Prawny;
  Języki: polski, angielski;
  Specjalność: prawo cywilne;
  Doświadczenie:

  • Radca Prawny;
  • Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Marszałkowska – Krześ Elwira, prof. nadzw. dr hab.

  Profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  Języki: polski, niemiecki, rosyjski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe;
  Doświadczenie:

  • Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii;
  • Profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Frankfurt nad Odrą;
  • Członek Rady Legislacyjnej.

  Nowaczyk Piotr,

  Adwokat, mediator

  Języki: polski, angielski,  niemiecki, francuski,włoski;

  Specjalność:prawo bankowe, energetyczne, własność intelektualna, prawo budowlane (FIDIC), prawo sportowe, prawo cywilne, karne;

  Doświadczenie:

  • arbiter w ok. 150 postępowaniach;
  • partner w Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k.;
  • członek Rady Doradczej Wiedeńskiego Centrum Arbitraowegoł
  • czlonek Miedzynarodwoego Sadu Arbitrazowego  (ICC)

  Podleś Marcin, dr

  Radca Prawny;
  Języki: polski, niemiecki, angielski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo farmaceutyczne, obrót nieruchomościami, prawo budowlane, kontrakty międzynarodowe, niemieckie prawo spółek i prawo cywilne, e-commerce, arbitraż międzynarodowy;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Prowadzenie wykładów dla sędziów, aplikantów radcowskich i farmaceutów;
  • Wykładowca w Polsko-Niemieckiej Szkole Prawa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

  Quoos Marcin

  Adwokat;
  Języki: polski, angielski, niemiecki, łaciński;
  Specjalność: prawo cywilne, wekslowe, handlowe, obrót międzynarodowy, własność intelektualna, prawo budowlane;
  Doświadczenie:

  • Adwokat;
  • Prowadzenie wykładów i szkoleń dla aplikantów adwokackich i radcowskich.

  Scheffler Tomasz, dr

  Radca prawny;
  Języki: polski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo gospodarcze i konstytucyjne;
  Doświadczenie:

  • Radca Prawny.

  Sierny Magdalena

  Radca prawny;
  Języki: polski, angielski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo budowlane, obrót nieruchomościami, prawo bankowe, ochrona danych osobowych, sądownictwo arbitrażowe;
  Doświadczenie:

  • Radca Prawny;
  • Sekretarz Stałego Sądu Polubownego od stycznia 2005r., orzekanie w sprawach arbitrażowych jako arbiter i superarbiter.

  Skory Maciej, dr

  Radca prawny;
  Języki: polski, angielski, rosyjski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym, prawo spółek, prawo wekslowe, stosunki konsumenckie;
  Doświadczenie:

  • Wykładowca prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, kontraktów międzynarodowych, prawa papierów wartościowych oraz prawa ochrony konsumenta
  • Nauczyciel akademicki – adiunkt zatrudniony w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Wykładowca prawa dla sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów oraz aplikantów;
  • Autor publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa umów;
  • Ukończył etatową aplikację sądową, a od 1999 r. jest radcą prawnym;
  • Jest aktywnym uczestnikiem Grupy Roboczej ds. Konsumenckich przy Radzie Prawa Bankowego;
  • Jest arbitrem międzynarodowym w sporach gospodarczych w systemie ENDR (European Network for Dispute Resolution).

  Sołtys Bogusław, dr hab.

  Radca prawny;
  Języki: polski, niemiecki, rosyjski;
  Specjalność: specjalista z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa konkurencji, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa farmaceutycznego oraz prawa reklamy;
  Doświadczenie:

  • Wykładowca prawa i nauczyciel akademicki – adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Autor wielu ekspertyz prawnych i publikacji na temat przedsiębiorstwa, prawa konkurencji i własności przemysłowej oraz arbitrażu;
  • Od 1995r. radca prawny; od 2007r. członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu;
  • Kierownik Pracowni Ekspertyz Prawnych w Uniwersytecie Wrocławskim;
  • Współpracuje z CBKE (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej).

  Stoga Krystyna

  Radca Prawny;
  Języki: polski, rosyjski;
  Specjalność: prawo gospodarcze, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

  Zagrobelny Krzysztof, dr

  Radca Prawny;

  Języki: polski, rosyjski;
  Specjalność: prawo cywilne;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Malicki Andrzej,

  Adwokat;

  Języki: polski, niemiecki, rosyjski;

  Specjalność: prawo cywilne, karne i rodzinne;

  Doświadczenie:

  • Adwokat;
  • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu;

  Banaszczak-Soroka Urszula, dr

  Doktor Nauk Ekonomicznych;

  Języki: polski;

  Specjalność: rynki finansowe;

  Doświadczenie:

  • Adiunkt zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

  Dziewirz Marek,

  Języki: polski;

  Specjalność: marketing, controlling, rachunkowość, zarządzanie;

  Doświadczenie:

  wieloletnie doświadczenie w następujących branżach: górnictwo, budownictwo, przemysł drzewny, transport osobowy i towarowy i. in.

Współpraca
 • Osoby zainteresowane współpracą z Sądem Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej proszone są o kontakt z sekretariatem Sądu w celu otrzymania ankiety oraz wzoru rekomendacji.

Lista koncyliatorów
 • Lista dostępna w sekretariacie Sądu Arbitrażowego.

Lista ekspertów
 • Berkowski Piotr, dr inż.

  Język: polski, angielski, niemiecki, rosyjski;
  Specjalność: architektura;
  Specjalizacja: konserwacja i ochrona zabytków, ogrodów;
  Doświadczenie:

  • Projektant;
  • Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Brzezowski Wojciech , dr hab. inż. arch.

  Język: polski, angielski, niemiecki, rosyjski;
  Specjalność: architektura;
  Specjalizacja: konserwacja i ochrona zabytków, ogrodów;
  Doświadczenie:

  • Projektant;
  • Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

   Bukietyńska-Słopecka Krystyna, dr hab.

  Język: polski, angielski, rosyjski;
  Specjalność: chemia;
  Specjalizacja: fizykochemia, analiza chemiczna, chemia bioorganiczna;
  Doświadczenie:

  • Kierownik Zakładu Analizy Instrumentalnej (1991-2005);
  • Kierownik pracowni spektroskopii elektronowej.

   Gierczak Jan, dr inż.

  Język: polski, angielski;
  Specjalność: budownictwo;
  Specjalizacja: konstrukcje stalowe, budownictwo przemysłowe;
  Doświadczenie:

  • Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie budownictwa ogólnego i konstrukcji metalowych;
  • Adiunkt w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

   Kamiński Krzysztof

  Język: polski, angielski;
  Specjalność: informatyka – systemy, sieci komputerowe;
  Specjalizacja: audyt systemów komputerowych i sieci, zabezpieczenie aplikacji internetowych, zabezpieczenie stacji roboczych i serwerów, polityka bezpieczeństwa informacji, audyt legalności oprogramowania, ochrona danych osobowych;
  Doświadczenie:

  • Projekt i wykonanie systemu SWOR dla Sądów Okręgu Wrocławskiego;
  • Projekt i wykonanie wewnętrznego portalu Sądu Okręgu Wrocławskiego;
  • Analityk systemu Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
  • Specjalista ds. IT w Instytucie Prawa Technologii Informacyjnych.

  Lenkiewicz Beata, dr

  Język: polski, angielski, niemiecki;
  Specjalność: rachunkowość, finanse;
  Specjalizacja: księgowość, rachunkowość finansowa i zarządcza, controlling, finanse publiczne;
  Doświadczenie:

  • 1992-1999 Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania;
  • 2000-2004 Kierownik Działu Controllingu Kompania Spirytusowa Polmos;
  • 2004-2008 Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego.

   Mazurkiewicz Wojciech, dr inż.

  Język: polski, francuski, rosyjski;
  Specjalność: klimatyzacja, ogrzewnictwo, instalacje sanitarne;
  Specjalizacja: wentylacja, klimatyzacja;
  Doświadczenie:

  • Uprawnienia budowlane;
  • Rzeczoznawca budowlany;
  • Ponad 100 zaprojektowanych obiektów;
  • Ponad 50 zrealizowanych obiektów w ramach PIK;
  • Adiunkt w Katedrze Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej.

   Miranowicz Izabela, dr inż. arch.

  Język: polski, francuski, angielski
  Specjalność: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne 
  Specjalizacja:  prawo w planowaniu przestrzennym, plany miejscowe, problematyka zagospodarowania przestrzennego, prawo dotyczące obszarów metropolitalnych i aglomeracji, rewitalizacja

  Doświadczenie:

  • ekspertyzy dotyczące poprawności techniki legislacyjnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
  • ekspertyzy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, w tym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
  • ekspertyzy dotyczące interpretacji dokumentów planistycznych (planów zagospodarowania, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) i zgodności dokumentów,
  • prowadzenie seminariów w zakresie techniki legislacyjnej w planowaniu przestrzennym dla Izby Urbanistów,
  • analizy przestrzenne miast,
  • analizy konkurencyjności miast,
  • dokumenty planistyczne – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • strategie rozwoju,
  • książka “Techniki zapisu planistycznego” Kraków 2005.

  Nowak Piotr

  Język: polski, angielski;
  Specjalność: controlling, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa;
  Doświadczenie:

  • Kierowanie działami Kosztów i Kalkulacji w firmie produkcyjnej “PILMET SA”;
  • Dyrektor finansowy, kierowanie Biurem Kontrolingu w “WINUEL SA”.

   Podsiadły Halina, dr

  Język: polski, angielski, rosyjski, niemiecki;
  Specjalność: chemia analityczna i bionieorganiczna;
  Specjalizacja: fizykochemiczne metody analizy (główne elektrochemiczne), chemia związków metali z molekułami organicznymi;
  Doświadczenie:

  • Adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Autorka licznych publikacji.

  Szuba Marek, dr inż.

  Język: polski, angielski;
  Specjalność: elektroenergetyka;
  Specjalizacja: elektroenergetyka przemysłowa i komunalna;
  Doświadczenie:

  • Adiunkt Politechniki Wrocławskiej;
  • Kilkadziesiąt publikacji naukowych;
  • Kilkadziesiąt wykonanych ekspertyz;
  • Biegły rzeczoznawca w zakresie ochrony przed promieniowanie, oceny oddziaływania na środowisko.

  Banaszczak-Soroka Urszula, dr

  Doktor Nauk Ekonomicznych;

  Języki: polski;

  Specjalność: rynki finansowe;

  Doświadczenie:

  • Adiunkt zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

  Dziewirz Marek,

  Języki: polski;

  Specjalność: marketing, controlling, rachunkowość, zarządzanie;

  Doświadczenie:

  • wieloletnie doświadczenie w następujących branżach: górnictwo, budownictwo, przemysł drzewny, transport osobowy i towarowy i. in.

  Bagłaj Franciszek Jan, dr

  Doktor Nauk Ekonomicznych

  Języki: polski, niemiecki, rosyjski;

  Specjalność: rachunkowość, prawo finansowe;

  Doświadczenie:

  • właściciel Kancelarii Usług Rachunkowych, Ekspertyz i Doradztwa Podatkowego.

  Berkowski Piotr, dr inż.

  Język: polski, hiszpański, angielski;

  Specjalność: budownictwo- modelowanie, obliczanie  i projektowanie konstrukcji budowlanych;

  Doświadczenie:

  • Adiunkt zatrudniony w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej;
  • posiadacz uprawnień projektowych i wykonawczych;
  • rzeczoznwca budowlany.

  Schabowicz Krzysztof, dr inż.

  Język: polski, angielski, rosyjski;

  Specjalność: budownictwo – konstrukcyjno- budowlana;

  Doświadczenie:

  • Adiunkt zatrudniony w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej;
  • posiadacz uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;

  Zubrzycki Marian, dr inż.

  Język: polski, angielski, rosyjski;

  Specjalność: budownictwo – utrzymanie, projektowanie i wykonawstwo obiektów budowlanych z wyłączeniem dróg i mostów;

  Doświadczenie:

  • uprawniony rzeczoznawca budowlany;
  • biegły sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
  • członek i rzeczoznawca Poilskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;
  • członek i rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.
Lista tłumaczy przysięgłych
 • Lista dostępna w sekretariacie Sądu Arbitrażowego.

Szkolenia
 • "Arbitraż - alternatywa dla sądownictwa powszechnego"

  Wrocław, ul. Świdnicka 39 (siedziba Dolnośląskiej Izby Gospodarczej). Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie.

  Wolny rynek oznacza nie tylko możliwość swobodnego rozwoju gospodarczego. Między działającymi na rynku przedsiębiorcami nieuniknione jest bowiem pojawienie się różnego typu sporów, najczęściej na tle majątkowym. Muszą być one rozstrzygane na bieżąco, sprawnie i szybko. Nieodzownym narzędziem, które temu służy jest sądownictwo arbitrażowe. Celem szkolenia będzie przedstawienie arbitrażu – jako skutecznej alternatywy dla przedłużający się w nieskończoność procesów przed państwowymi sądami.

  Arbitraż to m.in.:

  • niezależność od sądownictwa powszechnego
  • moc prawna wyroku równa mocy wyroku sądu powszechnego
  • niskie koszty postępowania
  • szybkość postępowania (zakładany maksymalny czas rozpoznania sporu – cztery miesiące)
  • jednoinstancyjność (wyrok w chwili wydania jest wyrokiem prawomocnym)
  • szybkość uzyskania tytułu egzekucyjnego
  • czytelna procedura i jasne zasady (strony sporu wyznaczają arbitrów i godzą się na ich wyrok)
  • poufność postępowania
  • profesjonalizm arbitrów (sędziów) – arbitrami są specjaliści w danej dziedzinie, którzy rozumiejąc istotę sporu (znając przepisy prawa, normy zawodowe i panujące zwyczaje), mogą skuteczniej wskazać akceptowane rozwiązanie

  Na szkoleniu przybliżymy Państwu m.in. instytucję arbitrażu, procedurę przed Sądem Arbitrażowym i koszty całego postępowania. 

  Program szkolenia:

  1.     Wprowadzenie

  • Typowe klauzule arbitrażowe
  • Prawo kontraktu i miejsce arbitrażu
  • Zasady i granice polubownego rozstrzygnięcia sporu między stronami

  2.     Polubowne rozstrzygnięcie sporu

  • Negocjacje handlowe
  • Poświęcenia na rzecz dalszej współpracy

  3.     Podstawowe metody rozstrzygania sporów

  • Arbitraż a mediacja
  • Koncyliacja
  • Postępowanie arbitrażowe jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego

  4.     Specyfika postępowania arbitrażowego

  • Wybór miejsca, organizacji i języka arbitrażu
  • Wybór składu Arbitrów
  • Wola stron do rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu

  5.     Procedury arbitrażowe

  • Wola stron a przyjęte procedury
  • Analiza części piątej Kodeksu Postępowania Cywilnego (art.1154 do 1217)
  • Postępowanie arbitrażowe a umowy międzynarodowe
  • Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania polubownego

  6.     Instytucje arbitrażowe

  • Sąd polubowny ad hoc / Stały sąd polubowny
  • Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej

  7.     Koszty procedury arbitrażowej

  • Wynagrodzenie i koszty arbitrów
  • Koszty sądu arbitrażowego
  • Koszty ekspertów
  • Zwrot kosztów arbitrażowych po rozstrzygnięciu sporu
  • Egzekwowanie wyroku arbitrażowego

   

  ZAPRASZAMY!

Kontakt
 • Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej
  ul. Świdnicka 39
  50-029 Wrocław
  tel. +48 690 070 906
  e-mail: sa@dig.wroc.pl

  Sekretarz Sądu: Stanisław Lach

  nr konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Wrocław 56 1750 1064 0000 0000 0593 2254

   

   

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów