Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu

Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu jest wyodrębnioną, samodzielną i niezależną jednostką organizacyjną w zakresie orzecznictwa, koncyliacji i ekspertyz – powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a także do prowadzenia postępowań pojednawczych i wydawania ekspertyz.

Sąd Arbitrażowy
 • Czym jest arbitraż

  Sądownictwo arbitrażowe jest uznanym i cenionym trybem rozstrzygania sporów. Szybkość postępowania, poufność, fachowe przygotowanie arbitrów, oszczędność czasu i pieniędzy – to argumenty najsilniej przemawiające za arbitrażem gospodarczym.

  Sądy arbitrażowe są niezależne od sądów powszechnych, a ich wyroki mają przy tym równą moc prawną. Arbitraż odznacza się większą prostotą postępowania, jest mniej sformalizowany. Działa jednoinstancyjnie, w oparciu o jasne zasady. Strony sporu wspólnie wyznaczają arbitrów i godzą się na ich wyrok. Od wyroku zapadłego w postępowaniu przed sądem polubownym nie przysługuje odwołanie.

  Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy zwanej zapisem na sąd polubowny.

 • Zapis na sąd polubowny

  Zapis na sąd polubowny – klauzula arbitrażowa (postanowienie) w umowie głównej:

  “Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu”

 • Regulaminy Sądu Arbitrażowego DIG i taryfy opłat

Historia
 • Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu powstał na początku lat 90-tych, kiedy to możliwe stało się utworzenie takiej jednostki przy izbie gospodarczej. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35, poz. 195) powołano Stały Sąd Polubowny przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. Twórcą Sądu i autorem jego pierwszego Regulaminu był dr Roman Chalimoniuk, który przez wiele lat pełnił funkcje Prezesa Sądu. Stały Sąd Polubowny w dotychczasowej swej działalności rozpoznał około stu różnorodnych spraw. Wśród nich były spory o zróżnicowanych wartościach przedmiotu sporu (od kilku tysięcy do kilkunastu milionów złotych) dotyczące spraw budowlanych (np. o ostateczne rozliczenie inwestycji), spraw z zakresu obrotu nieruchomościami, dotyczących branży bankowej i wydawniczej, a także rozmaite sprawy w obrocie krajowym i zagranicznym związane najczęściej z umowami sprzedaży, dostawy, najmu, zlecenia oraz agencji.

  W 2005 r. dokonała się zmiana władz Sądu. Prezesem został dr Bogusław Sołtys, Wiceprezesami – prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ oraz dr Maciej Skory, funkcję Sekretarza objęła Magdalena Sierny. W 2007 r. Stały Sąd Polubowny przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu zmienił nazwę na Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu i przyjął nowy Regulamin opracowany przez dr Bogusława Sołtysa. Regulamin ten obowiązuje począwszy od dnia 26 marca 2007 r. Podstawowym założeniem nowej regulacji jest przyśpieszenie i usprawnienie działania Sądu oraz uatrakcyjnienie świadczonych przez niego usług. W tym celu wprowadzono do Regulaminu między innymi szereg rozwiązań umożliwiających skrócenie okresu rozpoznawania spraw. Wprowadzono też szereg rozwiązań precyzujących rozpoznawanie spraw z udziałem podmiotów zagranicznych. Poszerzono również ofertę Sądu Arbitrażowego o prowadzenie koncyliacji oraz wykonywanie ekspertyz z różnych dziedzin wymagających wiedzy specjalnej w oparciu o biegłych wpisanych na listę. Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej stał się więc instytucją jeszcze bardziej pomocną przedsiębiorcom w praktyce obrotu gospodarczego. Aktualnie funkcję sekretarza pełni Barbara Roślicka-Bajsarowicz.

Władze sądu
 • Organy Sądu Arbitrażowego

  Prezes:

  dr hab. Bogusław Sołtys

  Wiceprezesi:

  prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

  oraz

  dr Maciej Skory

  Sekretarz:

  Stanisław Lach

Mediacja – Konsyliacja
 • Czym jest konsyliacja

  Koncyliacja należy do tzw. alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolutions). Koncyliacja to proces, który polega na tym, że spór istniejący pomiędzy stronami zostaje rozstrzygnięty przez koncyliatora. Co ważne wyniki jego prac nie są obowiązujące, stanowią jedynie propozycję dla stron, która może zostać odrzucona lub być przedmiotem dalszych negocjacji.
  W literaturze na oznaczenie instytucji prawnej “koncyliacji” używa się również określenia “mediacja”.

Ekspertyza
 • a) Czym jest ekspertyza?

  Ekspertyza jest dokumentem sporządzanym przez neutralnego eksperta. Polega na przygotowaniu profesjonalnej opinii do przedstawionego przez stronę stanu faktycznego, cechującego się zazwyczaj szczególnie wysokim stopniem skomplikowania i zawiłości.

  Ekspertyza może zostać wykorzystana w dowolnym celu, jak np. stanowić dowód potrzebny do rozstrzygnięcia sporu toczącego się przed sądem powszechnym czy sądem arbitrażowym, może również stanowić argument w mediacji czy koncyliacji.

 • b) Procedura krok po kroku
  1. I Sporządzenie ekspertyzy

   W sprawach gospodarczych, w szczególności w przypadku umów gospodarczych, w których strony przewidują możliwość określenia przedmiotu, sposobu i jakości wykonania, miejsca świadczenia lub wysokości należnych kwot przez niezależną od kontrahentów umowy osobę trzecią lub instytucję (eksperta), może być wykorzystana ekspertyza Sądu Arbitrażowego. Z ekspertyzy mogą również korzystać strony oraz Składy Orzekające w ramach postępowania arbitrażowego.

  2. II Wszczęcie postępowania

   Wszczęcie postępowania w celu wydania ekspertyzy następuje na wniosek jednej lub obu stron poprzez wniesienie opłaconego zgodnie z Taryfą wniosku o wydanie ekspertyzy.

  3. III Wniosek

   Wniosek o wydanie ekspertyzy wraz załącznikami powinien co najmniej zawierać:

   1. oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, a w przypadku przedsiębiorców – odpisy rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru lub ewidencji; także w miarę możliwości wskazanie nr NIP, REGON i KRS wnioskodawcy,
   2. zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i wyłuszczenie w punktach istoty zagadnienia skierowanego do ekspertyzy,
   3. sformułowanie pytania lub pytań na, które ekspertyza ma odpowiedzieć,
   4. określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych, a w przypadku braku sporu – określenie wartości, gdyby spór wynikł w związku z zagadnieniem skierowanym do ekspertyzy;
   5. wskazanie z listy eksperta (ekspertów) lub wniosek o ich wyznaczenie przez Prezesa Sądu Arbitrażowego,
   6. pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi jego umocowanie,
   7. podpis strony lub jej umocowanego pełnomocnika,
   8. poświadczony przez stronę lub pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej w Taryfie opłat,
   9. załączenie wszelkich niezbędnych do wydania ekspertyzy dokumentów, danych, i materiałów;
   10. wymienienie załączników.
  4. IV Postępowanie

   1. Jeśli wnioskodawca nie wskaże eksperta (ekspertów) z Listy we wniosku o wszczęcie postępowania o wydanie ekspertyzy oraz nie określi liczby ekspertów wówczas eksperta jedynego wyznacza z Listy Prezes Sądu Arbitrażowego. Ekspertem nie może być osoba, która uprzednio występowała w sprawie jako koncyliator lub arbiter.
   2. Pisma w postępowaniu o wydanie ekspertyzy wnoszone są do Sądu Arbitrażowego – jeśli ekspertyzę ma wydać ekspert jedyny – co najmniej w trzech egzemplarzach. Strona nie ma obowiązku doręczać tych pism stronie przeciwnej, chyba że obie strony wniosły o wydanie ekspertyzy.
   3. Ekspert może zwracać się do wnioskodawcy i strony przeciwnej jeśli ta nie jest jednocześnie wnioskodawcą bezpośrednio lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Arbitrażowego. Ekspert może na każdym etapie postępowania żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji oraz stosowanych dokumentów. Ekspert wydaje ekspertyzę niezwłocznie po uzupełnieniu wszystkich braków formalnych wniosku. Termin wydania ekspertyzy ulega odpowiedniemu przedłużeniu jeżeli wniosek o wydanie ekspertyzy nie był kompletny oraz w przypadku gdy w późniejszym czasie zaszła konieczność uzupełnienia danych, informacji, dokumentów lub materiałów stanowiących podstawę wydania ekspertyzy.
   4. Ekspertyza arbitrażowa sporządzona jest na piśmie w trzech egzemplarzach i doręczona jest wnioskodawcy po uiszczeniu wszelkich należnych opłat i kosztów zgodnie z Taryfą.
  5. V Rozstrzygnięcie sporów

   W przypadku niemożności wydania ekspertyzy lub powstania związanego z nią sporu między kontrahentami mogą oni uruchomić tryb postępowania koncyliacyjnego lub postępowania arbitrażowego na zasadach określonych Regulaminie Sądu. Akta postępowania w sprawie wydania ekspertyzy przechowywane są przez Sąd Arbitrażowy na zasadach właściwych dla postępowania arbitrażowego.

 • c) Taryfa opłat
LISTA ARBITRÓW
 • Lista arbitrów

  Błaszczak Łukasz, dr

  Radca Prawny;
  Specjalność: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe, inwestycje zagraniczne, negocjacje;
  Doświadczenie:

  • Radca Prawny;
  • Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Cichocki Kacper

  Radca prawny;
  Języki: polski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo wekslowe;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny.

  Jezioro Julian, dr

  Radca prawny;
  Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Języki: polski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Wykładowca Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Kacprzak Barbara

  Radca prawny, Adwokat;
  Języki: polski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo finansowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo medyczne, działalność wydawnicza, znajomość branży górniczej i problematyki związkowej, obsługa związku pracodawców branży medycznej;
  Doświadczenie:

  • 1973-1984 praca w sądzie powszechnym w charakterze sędziego;
  • 1984-1990 praca w charakterze radcy prawnego w branży węgla brunatnego i branży budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego;
  • 1991-1992 doradca prawny w centrum wspierania biznesu we Wrocławiu;
  • 1991-1996 członek – sekretarz Rady Nadzorczej Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu;
  • Radca prawny.

  Kowalczyk Rafał, dr

  Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  Radca prawny;
  Jezyki: rosyjski, francuski;
  Specjalność: prawo finansowe;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Członek Samorzadowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

  Latos Bartłomiej, dr

  Radca prawny;
  Języki: angielski, francuski, niemiecki;
  Specjalność: prawo międzynarodowe i europejskie, prawa człowieka, prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo administracyjne;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny.

  Machnikowski Piotr, dr hab.

  Radca Prawny;
  Języki: polski, angielski;
  Specjalność: prawo cywilne;
  Doświadczenie:

  • Radca Prawny;
  • Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Marszałkowska – Krześ Elwira, prof. nadzw. dr hab.

  Profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  Języki: polski, niemiecki, rosyjski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe;
  Doświadczenie:

  • Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii;
  • Profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Frankfurt nad Odrą;
  • Członek Rady Legislacyjnej.

  Nowaczyk Piotr,

  Adwokat, mediator

  Języki: polski, angielski,  niemiecki, francuski,włoski;

  Specjalność:prawo bankowe, energetyczne, własność intelektualna, prawo budowlane (FIDIC), prawo sportowe, prawo cywilne, karne;

  Doświadczenie:

  • arbiter w ok. 150 postępowaniach;
  • partner w Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k.;
  • członek Rady Doradczej Wiedeńskiego Centrum Arbitraowegoł
  • czlonek Miedzynarodwoego Sadu Arbitrazowego  (ICC)

  Podleś Marcin, dr

  Radca Prawny;
  Języki: polski, niemiecki, angielski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo farmaceutyczne, obrót nieruchomościami, prawo budowlane, kontrakty międzynarodowe, niemieckie prawo spółek i prawo cywilne, e-commerce, arbitraż międzynarodowy;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Prowadzenie wykładów dla sędziów, aplikantów radcowskich i farmaceutów;
  • Wykładowca w Polsko-Niemieckiej Szkole Prawa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

  Quoos Marcin

  Adwokat;
  Języki: polski, angielski, niemiecki, łaciński;
  Specjalność: prawo cywilne, wekslowe, handlowe, obrót międzynarodowy, własność intelektualna, prawo budowlane;
  Doświadczenie:

  • Adwokat;
  • Prowadzenie wykładów i szkoleń dla aplikantów adwokackich i radcowskich.

  Scheffler Tomasz, dr

  Radca prawny;
  Języki: polski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo gospodarcze i konstytucyjne;
  Doświadczenie:

  • Radca Prawny.

  Sierny Magdalena

  Radca prawny;
  Języki: polski, angielski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo budowlane, obrót nieruchomościami, prawo bankowe, ochrona danych osobowych, sądownictwo arbitrażowe;
  Doświadczenie:

  • Radca Prawny;
  • Sekretarz Stałego Sądu Polubownego od stycznia 2005r., orzekanie w sprawach arbitrażowych jako arbiter i superarbiter.

  Skory Maciej, dr

  Radca prawny;
  Języki: polski, angielski, rosyjski;
  Specjalność: prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym, prawo spółek, prawo wekslowe, stosunki konsumenckie;
  Doświadczenie:

  • Wykładowca prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, kontraktów międzynarodowych, prawa papierów wartościowych oraz prawa ochrony konsumenta
  • Nauczyciel akademicki – adiunkt zatrudniony w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Wykładowca prawa dla sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów oraz aplikantów;
  • Autor publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa umów;
  • Ukończył etatową aplikację sądową, a od 1999 r. jest radcą prawnym;
  • Jest aktywnym uczestnikiem Grupy Roboczej ds. Konsumenckich przy Radzie Prawa Bankowego;
  • Jest arbitrem międzynarodowym w sporach gospodarczych w systemie ENDR (European Network for Dispute Resolution).

  Sołtys Bogusław, dr hab.

  Radca prawny;
  Języki: polski, niemiecki, rosyjski;
  Specjalność: specjalista z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa konkurencji, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa farmaceutycznego oraz prawa reklamy;
  Doświadczenie:

  • Wykładowca prawa i nauczyciel akademicki – adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Autor wielu ekspertyz prawnych i publikacji na temat przedsiębiorstwa, prawa konkurencji i własności przemysłowej oraz arbitrażu;
  • Od 1995r. radca prawny; od 2007r. członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu;
  • Kierownik Pracowni Ekspertyz Prawnych w Uniwersytecie Wrocławskim;
  • Współpracuje z CBKE (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej).

  Stoga Krystyna

  Radca Prawny;
  Języki: polski, rosyjski;
  Specjalność: prawo gospodarcze, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

  Zagrobelny Krzysztof, dr

  Radca Prawny;

  Języki: polski, rosyjski;
  Specjalność: prawo cywilne;
  Doświadczenie:

  • Radca prawny;
  • Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Malicki Andrzej,

  Adwokat;

  Języki: polski, niemiecki, rosyjski;

  Specjalność: prawo cywilne, karne i rodzinne;

  Doświadczenie:

  • Adwokat;
  • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu;

  Banaszczak-Soroka Urszula, dr

  Doktor Nauk Ekonomicznych;

  Języki: polski;

  Specjalność: rynki finansowe;

  Doświadczenie:

  • Adiunkt zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

  Dziewirz Marek,

  Języki: polski;

  Specjalność: marketing, controlling, rachunkowość, zarządzanie;

  Doświadczenie:

  wieloletnie doświadczenie w następujących branżach: górnictwo, budownictwo, przemysł drzewny, transport osobowy i towarowy i. in.

Współpraca
 • Osoby zainteresowane współpracą z Sądem Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej proszone są o kontakt z sekretariatem Sądu w celu otrzymania ankiety oraz wzoru rekomendacji.

Lista koncyliatorów
 • Lista dostępna w sekretariacie Sądu Arbitrażowego.

Lista ekspertów
 • Berkowski Piotr, dr inż.

  Język: polski, angielski, niemiecki, rosyjski;
  Specjalność: architektura;
  Specjalizacja: konserwacja i ochrona zabytków, ogrodów;
  Doświadczenie:

  • Projektant;
  • Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Brzezowski Wojciech , dr hab. inż. arch.

  Język: polski, angielski, niemiecki, rosyjski;
  Specjalność: architektura;
  Specjalizacja: konserwacja i ochrona zabytków, ogrodów;
  Doświadczenie:

  • Projektant;
  • Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

   Bukietyńska-Słopecka Krystyna, dr hab.

  Język: polski, angielski, rosyjski;
  Specjalność: chemia;
  Specjalizacja: fizykochemia, analiza chemiczna, chemia bioorganiczna;
  Doświadczenie:

  • Kierownik Zakładu Analizy Instrumentalnej (1991-2005);
  • Kierownik pracowni spektroskopii elektronowej.

   Gierczak Jan, dr inż.

  Język: polski, angielski;
  Specjalność: budownictwo;
  Specjalizacja: konstrukcje stalowe, budownictwo przemysłowe;
  Doświadczenie:

  • Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie budownictwa ogólnego i konstrukcji metalowych;
  • Adiunkt w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

   Kamiński Krzysztof

  Język: polski, angielski;
  Specjalność: informatyka – systemy, sieci komputerowe;
  Specjalizacja: audyt systemów komputerowych i sieci, zabezpieczenie aplikacji internetowych, zabezpieczenie stacji roboczych i serwerów, polityka bezpieczeństwa informacji, audyt legalności oprogramowania, ochrona danych osobowych;
  Doświadczenie:

  • Projekt i wykonanie systemu SWOR dla Sądów Okręgu Wrocławskiego;
  • Projekt i wykonanie wewnętrznego portalu Sądu Okręgu Wrocławskiego;
  • Analityk systemu Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
  • Specjalista ds. IT w Instytucie Prawa Technologii Informacyjnych.

  Lenkiewicz Beata, dr

  Język: polski, angielski, niemiecki;
  Specjalność: rachunkowość, finanse;
  Specjalizacja: księgowość, rachunkowość finansowa i zarządcza, controlling, finanse publiczne;
  Doświadczenie:

  • 1992-1999 Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania;
  • 2000-2004 Kierownik Działu Controllingu Kompania Spirytusowa Polmos;
  • 2004-2008 Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego.

   Mazurkiewicz Wojciech, dr inż.

  Język: polski, francuski, rosyjski;
  Specjalność: klimatyzacja, ogrzewnictwo, instalacje sanitarne;
  Specjalizacja: wentylacja, klimatyzacja;
  Doświadczenie:

  • Uprawnienia budowlane;
  • Rzeczoznawca budowlany;
  • Ponad 100 zaprojektowanych obiektów;
  • Ponad 50 zrealizowanych obiektów w ramach PIK;
  • Adiunkt w Katedrze Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej.

   Miranowicz Izabela, dr inż. arch.

  Język: polski, francuski, angielski
  Specjalność: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne 
  Specjalizacja:  prawo w planowaniu przestrzennym, plany miejscowe, problematyka zagospodarowania przestrzennego, prawo dotyczące obszarów metropolitalnych i aglomeracji, rewitalizacja

  Doświadczenie:

  • ekspertyzy dotyczące poprawności techniki legislacyjnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
  • ekspertyzy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, w tym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
  • ekspertyzy dotyczące interpretacji dokumentów planistycznych (planów zagospodarowania, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) i zgodności dokumentów,
  • prowadzenie seminariów w zakresie techniki legislacyjnej w planowaniu przestrzennym dla Izby Urbanistów,
  • analizy przestrzenne miast,
  • analizy konkurencyjności miast,
  • dokumenty planistyczne – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • strategie rozwoju,
  • książka “Techniki zapisu planistycznego” Kraków 2005.

  Nowak Piotr

  Język: polski, angielski;
  Specjalność: controlling, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa;
  Doświadczenie:

  • Kierowanie działami Kosztów i Kalkulacji w firmie produkcyjnej “PILMET SA”;
  • Dyrektor finansowy, kierowanie Biurem Kontrolingu w “WINUEL SA”.

   Podsiadły Halina, dr

  Język: polski, angielski, rosyjski, niemiecki;
  Specjalność: chemia analityczna i bionieorganiczna;
  Specjalizacja: fizykochemiczne metody analizy (główne elektrochemiczne), chemia związków metali z molekułami organicznymi;
  Doświadczenie:

  • Adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Autorka licznych publikacji.

  Szuba Marek, dr inż.

  Język: polski, angielski;
  Specjalność: elektroenergetyka;
  Specjalizacja: elektroenergetyka przemysłowa i komunalna;
  Doświadczenie:

  • Adiunkt Politechniki Wrocławskiej;
  • Kilkadziesiąt publikacji naukowych;
  • Kilkadziesiąt wykonanych ekspertyz;
  • Biegły rzeczoznawca w zakresie ochrony przed promieniowanie, oceny oddziaływania na środowisko.

  Banaszczak-Soroka Urszula, dr

  Doktor Nauk Ekonomicznych;

  Języki: polski;

  Specjalność: rynki finansowe;

  Doświadczenie:

  • Adiunkt zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

  Dziewirz Marek,

  Języki: polski;

  Specjalność: marketing, controlling, rachunkowość, zarządzanie;

  Doświadczenie:

  • wieloletnie doświadczenie w następujących branżach: górnictwo, budownictwo, przemysł drzewny, transport osobowy i towarowy i. in.

  Bagłaj Franciszek Jan, dr

  Doktor Nauk Ekonomicznych

  Języki: polski, niemiecki, rosyjski;

  Specjalność: rachunkowość, prawo finansowe;

  Doświadczenie:

  • właściciel Kancelarii Usług Rachunkowych, Ekspertyz i Doradztwa Podatkowego.

  Berkowski Piotr, dr inż.

  Język: polski, hiszpański, angielski;

  Specjalność: budownictwo- modelowanie, obliczanie  i projektowanie konstrukcji budowlanych;

  Doświadczenie:

  • Adiunkt zatrudniony w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej;
  • posiadacz uprawnień projektowych i wykonawczych;
  • rzeczoznwca budowlany.

  Schabowicz Krzysztof, dr inż.

  Język: polski, angielski, rosyjski;

  Specjalność: budownictwo – konstrukcyjno- budowlana;

  Doświadczenie:

  • Adiunkt zatrudniony w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej;
  • posiadacz uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;

  Zubrzycki Marian, dr inż.

  Język: polski, angielski, rosyjski;

  Specjalność: budownictwo – utrzymanie, projektowanie i wykonawstwo obiektów budowlanych z wyłączeniem dróg i mostów;

  Doświadczenie:

  • uprawniony rzeczoznawca budowlany;
  • biegły sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
  • członek i rzeczoznawca Poilskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;
  • członek i rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.
Lista tłumaczy przysięgłych
 • Lista dostępna w sekretariacie Sądu Arbitrażowego.

Szkolenia
 • "Arbitraż - alternatywa dla sądownictwa powszechnego"

  Wrocław, ul. Świdnicka 39 (siedziba Dolnośląskiej Izby Gospodarczej). Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie.

  Wolny rynek oznacza nie tylko możliwość swobodnego rozwoju gospodarczego. Między działającymi na rynku przedsiębiorcami nieuniknione jest bowiem pojawienie się różnego typu sporów, najczęściej na tle majątkowym. Muszą być one rozstrzygane na bieżąco, sprawnie i szybko. Nieodzownym narzędziem, które temu służy jest sądownictwo arbitrażowe. Celem szkolenia będzie przedstawienie arbitrażu – jako skutecznej alternatywy dla przedłużający się w nieskończoność procesów przed państwowymi sądami.

  Arbitraż to m.in.:

  • niezależność od sądownictwa powszechnego
  • moc prawna wyroku równa mocy wyroku sądu powszechnego
  • niskie koszty postępowania
  • szybkość postępowania (zakładany maksymalny czas rozpoznania sporu – cztery miesiące)
  • jednoinstancyjność (wyrok w chwili wydania jest wyrokiem prawomocnym)
  • szybkość uzyskania tytułu egzekucyjnego
  • czytelna procedura i jasne zasady (strony sporu wyznaczają arbitrów i godzą się na ich wyrok)
  • poufność postępowania
  • profesjonalizm arbitrów (sędziów) – arbitrami są specjaliści w danej dziedzinie, którzy rozumiejąc istotę sporu (znając przepisy prawa, normy zawodowe i panujące zwyczaje), mogą skuteczniej wskazać akceptowane rozwiązanie

  Na szkoleniu przybliżymy Państwu m.in. instytucję arbitrażu, procedurę przed Sądem Arbitrażowym i koszty całego postępowania. 

  Program szkolenia:

  1.     Wprowadzenie

  • Typowe klauzule arbitrażowe
  • Prawo kontraktu i miejsce arbitrażu
  • Zasady i granice polubownego rozstrzygnięcia sporu między stronami

  2.     Polubowne rozstrzygnięcie sporu

  • Negocjacje handlowe
  • Poświęcenia na rzecz dalszej współpracy

  3.     Podstawowe metody rozstrzygania sporów

  • Arbitraż a mediacja
  • Koncyliacja
  • Postępowanie arbitrażowe jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego

  4.     Specyfika postępowania arbitrażowego

  • Wybór miejsca, organizacji i języka arbitrażu
  • Wybór składu Arbitrów
  • Wola stron do rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu

  5.     Procedury arbitrażowe

  • Wola stron a przyjęte procedury
  • Analiza części piątej Kodeksu Postępowania Cywilnego (art.1154 do 1217)
  • Postępowanie arbitrażowe a umowy międzynarodowe
  • Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania polubownego

  6.     Instytucje arbitrażowe

  • Sąd polubowny ad hoc / Stały sąd polubowny
  • Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej

  7.     Koszty procedury arbitrażowej

  • Wynagrodzenie i koszty arbitrów
  • Koszty sądu arbitrażowego
  • Koszty ekspertów
  • Zwrot kosztów arbitrażowych po rozstrzygnięciu sporu
  • Egzekwowanie wyroku arbitrażowego

   

  ZAPRASZAMY!

Kontakt
 • Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej
  ul. Świdnicka 39
  50-029 Wrocław
  tel. +48 690 070 906
  e-mail: sa@dig.wroc.pl

  Sekretarz Sądu: Stanisław Lach

  nr konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Wrocław 56 1750 1064 0000 0000 0593 2254

   

   

Dołącz do Dig, to proste!

Wysyłasz
formularz

Analizujemy
Twoje zgłoszenie

Korzystasz
z benefitów