Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej. Usługa obejmuje legalizację różnego rodzaju dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych.

Podstawa prawna
Czynności legalizacyjne są dokonywane przez Krajową Izbę Gospodarczą na podstawie art. 12 w związku z ust. 1, 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. (Dz. U. Nr 35 z 1989 r. i Nr 75 z 1992 r.), z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce, stosownie do przepisów wymienionej ustawy o izbach gospodarczych oraz celów określonych statutem Krajowej Izby Gospodarczej.

 • Rodzaje legalizowanych dokumentów

  1. Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych.Rodzaje legalizowanych przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą dokumentów:
   1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
   2. Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
   3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
   4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
   5. Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
   6. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

   Dokumenty niepodlegające legalizacji przez DIG

   DIG nie legalizuje:

   1. zaświadczeń i raportów bankowych,
   2. zaświadczeń i decyzji wydanych przez urzędy skarbowe,
   3. dokumentów sądowych, w tym sądów arbitrażowych,
   4. długo i krótko terminowych deklaracji dostawcy,
   5. elektronicznie generowanych deklaracji celnych,
   6. dokumentów urzędowych podlegających legalizacji Apostille,
   7. kserokopii lub dokumentów niepodpisanych,
   8. tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych i dokumentów potwierdzonych notarialnie, których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
 • Co jest potrzebne do zalegalizowania dokumentów

  Uwierzytelnienie eksportera

  Przedsiębiorca występujący do Dolnośląskiej Izby Gospodarczej legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:

  1.Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:
  •    aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
  •    lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju
  •    lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego

  2.Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
  •    aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

  3.Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  •    kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.

  4.Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:
  — wzoru podpisu w obecności przedstawiciela DIG na specjalnym formularzu lub,
  — wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub,
  — kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku,

  Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa  może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.

  W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

  Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. 

 • Pliki do pobrania

 • Zamawianie terminu legalizacji

  Ważna informacja

  W związku z dużą ilością czynności legalizacyjnych w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, konieczne jest telefoniczne (71 344 78 25), bądź mailowe ( biuro@dig.wroc.pl) ustalenie terminu dokonania legalizacji. W przeciwnym wypadku, możliwe jest wydłużenie terminu realizacji usługi.

Skontaktuj się z nami w razie pytań dotyczących legalizacji